Taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šiomis Naudojimosi interneto svetaine taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos skelbimų patalpinimo interneto svetainėje www.skelbimaipanevezyje.lt (toliau – skelbimaipanevezyje.lt) tvarka ir sąlygos, taip pat interneto svetainės vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos nuostatos;

1.2 internetinę svetainę administruoja ir tvarko skelbimaipanevezyje.lt svetainės savininkas (toliau – Tiekėjas);

1.3. skelbimaipanevezyje.lt vartotojams suteikiama galimybė nemokamai talpinti ir peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus ar paslaugas (toliau – Skelbimas) bei naudotis kitomis internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis šiuose Taisyklėse nustatyta tvarka. skelbimaipanevezyje.lt internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą, ar bet kokia forma naudojantis skelbimaipanevezyje.lt. (toliau – Vartotojas);

1.4. Vartotojas sutikimą bei įsipareigojimą besąlygiškai laikytis šių Taisyklių sąlygų išreiškia bet kokiu būdu ir forma. Asmuo, nesutinkantis bent su viena šių Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis skelbimaipanevezyje.lt teikiamomis paslaugomis;

1.5. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos talpinimui internetinėje svetainėje skelbimaipanevezyje.lt  ir nėra siūlomų paslaugų - prekių pardavėjas ir jokių kitų asmenų agentas ar atstovas, tarpininkas ar suinteresuotoji šalis;

1.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimą, tinklapio turinį bei taisyti ar pildyti šias Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius šias Taisykles Vartotojas toliau naudosis skelbimaipanevezyje.lt svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su šių Taisyklių pakeitimu, papildymu ar pataisymu.

  1. Bendrieji reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo Interneto svetainėje sąlygos:

2.1. Vartotojas patalpindamas Skelbimą internetinėje svetainėje skelbimaipanevezyje.lt prisiima visa atsakomybę už Skelbimo turinio atitikimą šių Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisėms aktams;

2.2. pateikdamas duomenis Skelbime, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami;

2.3. Vartotojas patalpindamas Skelbimą internetinėje svetainėje, neįgyja autorinių teisių į skelbimaipanevezyje.lt internetinės svetainės duomenų bazę;

2.4. Vartotojas Skelbimus gali talpinti tik užsiregistravęs skelbimaipanevezyje.lt. Registruotas Vartotojas turi teisę:

2.4.1. patalpinti skelbimą;

2.4.2. redaguoti skelbimą;

2.4.3. papildyti skelbimą;

2.4.4. keisti skelbimą;

2.4.5. atnaujinti skelbimą;

2.4.6. trinti skelbimą;

2.4.7. užsakyti mokamas paslaugas ne tik Skelbimo talpinimo metu, bet ir vėliau.

2.5. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos skelbimaipanevezyje.lt internetinės svetainės kategorijoje (pvz., Skelbimas apie ratlankių pardavimą negali būti talpinamas parduodamų automobilių Skelbimų kategorijoje);

2.6. viename Skelbime leidžiama paskelbti, patalpinti ir demonstruoti tik apie 1 (vieno) to paties objekto pardavimą arba suteikiamą paslaugą, pagal atitinkamas internetinėje svetainėje esančias kategorijas;

2.7. viename Skelbime leidžiama paskelbti, patalpinti, aprašyti, atvaizduoti ar kitu būdu pateikti tik apie vieną objektą;

2.8. pardavęs objektą, Vartotojas privalo pašalinti Skelbimą. Kiekvienam naujam objektui turi būti sukurtas naujas skelbimas. Draudžiama naują objektą talpinti seno Skelbimo pagrindu.

2.9. Vartotojui draudžiama:

2.9.1. patalpintame Skelbime (aprašymuose, nuotraukose, komentaruose) siūlyti objektus ar paslaugas, negu yra pateikta pagrindinėje Skelbimo informacijoje. Šiuo atveju Skelbimas nukeliamas į skelbimų rezultatų paieškos pabaigą; 

2.9.2. Skelbime pateikti klaidingą informacija apie parduodamą objektą ir (ar) parduodamo objekto savybes. Šiuo atveju Skelbimas nukeliamas į skelbimų rezultatų paieškos pabaigą; 

2.9.3. Skelbimo komentaruose nurodyti kainą kuri neatitinką nurodytos pagrindinėje Skelbimo informacijoje arba kaina, kuris neatitinka realios rinkos vertės. Skelbime esančio objekto kaina turi būti nurodyta su mokesčiais. Šiuo atveju Skelbimas nukeliamas į skelbimų rezultatų paieškos pabaigą;

2.9.4. Skelbime ir kitoje internetinės svetainės skelbimaipanevezyje.lt aplinkoje talpinti ar kitu būdu pateikti informaciją kuri yra melaginga, prieštarauja etikos ir moralės normoms, gali pažeisti ar pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar šių Taisyklių sąlygų reikalavimus;

2.9.5. reklamuoti, skelbti ar kitokiu būdų pateikti informaciją, kurioje minimi tretieji asmenys (jų produktai ar (ir) paslaugos) tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys su Tiekėju. Tokia informacija ir (ar) nuorodos gali būti šalinamos;

2.9.6. talpinti kitų internetinių skelbimų svetainių reklamą svetainėje skelbimaipanevezyje.lt;

2.9.7. Skelbime siūlyti objektą, kuris yra parduotas, ar nepriklauso Vartotojui, ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti, taip pat draudžiama siūlyti objektą, kuris nepriklauso Vartotojui ir (ar) jis neturi teisės juo disponuoti, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš Skelbime objektą patalpinusio Vartotojo ar jo nurodyto asmens. Tokie Skelbimai gali būti šalinami iš duomenų bazės arba nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą;

2.9.8. nuotraukos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Siūlomo objekto nuotraukų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų, raidžių, skaitmenų (logotipai, ranka rašyti užrašai, telefono numeriai, pavardės, dėmesį patraukiantys žodžiai) arba nuotraukų derinio su grafiniais vaizdais, raidėmis, skaitmenimis arba tokiu būdu pakeistas nuotraukas, nuotraukas su pavaizduotais asmenis. Nuotraukos gali būti trinamos, kurios pagal Skelbimo kategorijas nevaizduoja objekto. Apribojimai netaikomi kategorijai ,,Paslaugos“. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą;

2.9.9. talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas noras ar pageidavimas pirkti, tokie skelbimai bus šalinami  be išankstinio įėjimo, jei buvo užsakyta papildomos mokama paslauga, tai pinigai už užsakytą paslaugą negrąžinami;

2.9.10. naudotis internetine svetaine skelbimaipanevezyje.lt neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, laikymą, siuntimą skelbimaipanevezyje.lt svetainėje:

2.9.10.1. kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, dizaino, prekės ženklų ir pan.);

2.9.10.2. būtų šmeižiantis, įžeidžiantis, žeminantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą, ar kitas asmens teises;

2.9.10.3. keltų grėsmę internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.9.10.4. pažeistų bet kuriuos galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.9.11. Talpinti pasikartojančius skelbimus (paslaugos arba prekės);

  1. Mokamos paslaugos

3.1. už suteiktas papildomas paslaugas skelbimaipanevezyje.lt svetainėje atsiskaitoma SMS žinutę;

3.2. Vartotojas už tam tikrą mokestį gali užsisakyti mokamas papildomas paslaugas:

3.2.1. Skelbimo VIP statusas (skelbimo kategorijos viršuje ir rodymas tituliniame puslapyje).

3.3. Mokamų papildomų paslaugų naudojimosi tvarka ir papildomų paslaugų kainos nurodytos Mano skelbimai -> Atnaujinti skelbimą skyrelyje;

3.4. mokamos paslaugos teikiamos, tik tada, kai Vartotojas sumoka paslaugos Tiekėjui;

3.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti mokamų paslaugų tvarką, užmokesčio dydį už teikimas paslaugas;

3.6. užsakytos mokamos ar (ir) papildomos paslaugos neanuliuojamos (neatšaukiamos).

  1. Taisyklių pažeidimo pasekmės

4.1. Vartotojas privalo laikytis skelbimaipanevezyje.lt svetainėje nurodytų Skelbimo talpinimo Taisyklių. Pažeidus Skelbimo talpinimo Taisykles ar (ir) LR teisės aktus, Tiekėjas turi teisę:

4.1.1. blokuoti Vartotojo skelbimų matomumą visiems vartotojams;

4.1.2. šalinti iš duomenų bazė, papildomai užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami;

4.1.3. redaguoti arba nukelti į skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą;

4.2. Tiekėjas be išankstinio įspėjimo gali uždrausti Vartotojui, pažeidusiam taisykles, naudotis skelbimaipanevezyje.lt teikiamomis paslaugomis;

4.3. už taisyklių pažeidimus pritaikytas sankcijas vartotojas informuojamas nurodytais Skelbime kontaktais.

  1. Atsakomybės apribojimas:

5.1. Tiekėjas atsako tik už Skelbime pateiktos informacijos techninį patalpinimą skelbimaipanevezyje.lt, jei skelbime pateikta informacija atitinka šių Taisyklių reikalavimus;

5.2. skelbimaipanevezyje.lt neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei;

5.3. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui  ar tretiesiems asmenis, kuri gali susidaryti dėl skelbimuose rastos informacijos naudojimo;

5.4. skelbimaipanevezyje.lt neatsako dėl veiklos sutrikimo ar nuostolių vartotojams, ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti;

5.5. Tiekėjas negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš internetinės svetainės duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną.


6. Asmens duomenų apsauga

6.1. Naudojamos sąvokos:
6.1.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Tiekėjo klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Tiekėjo.
6.1.2. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
6.1.3. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
6.1.4. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
6.1.5. Duomenų valdytojas - fizinis asmuo Ruslan Paškovskij Veikla vykdoma pagal IVP Nr.019462.
6.1.6. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
6.1.7. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
6.1.8. Sisteminis pranešimas – tai pranešimai siunčiami el.paštu ir/arba telefonu ir /arba pranešimu naršyklėje, kurie susiję su Vartotojo patalpintu skelbimu. Pvz.: informavimas apie sėkmingą skelbimo apmokėjimą, skelbimų statistiką, skelbimo ir paslaugų galiojimo pabaigą, slaptažodio priminimas ir pan.
6.2. Tiekėjas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui, Tiekėjo klientų identifikavimui, Tiekėjo informacinėse sistemose, registruojantis vienoje iš mūsų Svetainių bei prisijungiant prie savo sukurtos paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis užsakytos paslaugos vykdymo, trikdžių šalinimo tikslais tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
6.3. Vartotojas supranta ir sutinka, kad tretieji Asmenys gali prieiti prie Asmens duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti (pavyzdžiui kontaktiniai duomenys Skelbimuose). Taip pat, Vartotojas patalpinęs Skelbimą suteikia teisę susisiekti su juo telefonu, el. paštu, SMS žinute, pranešimu interneto naršyklėje, mobilioje programėlėje.
6.4. Tiekėjas neturi tikslo saugoti pasenusių, neaktualių Vartotojo Asmens duomenų. Tokia informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Tiekėjo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Vartotojo mokėjimus ar pan.).
6.5. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas perteklinių duomenų rinkimo ir sukauptų duomenų mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
6.6. Pateikdamas Asmens duomenis Vartotojas suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis taip kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.
6.7. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis ir prisijungiant Svetainėje bus fiksuojamas Vartotojo kompiuterio IP adresas, prisijungimo prie sistemos data ir laikas.
6.8. Vartotojas supranta ir sutinka, gauti sisteminius pranešimus. Sisteminiai pranešimai yra neatsiejama skelbimų ir Vartotojo registracijos dalis. Be sisteminių pranešimų Tiekėjas negalėtų užtikrinti Vartotojo užsakytų paslaugų tinkamo veikimo.
Tiekėjas gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Vartotojui aktualius, įdomius pasiūlymus ar paslaugas.

7. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

7.1. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas mūsų Svetainėse arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono Nr., nuotrauka, logotipas, įmonės rekvizitai, skype vardas, duomenys, susiję mūsų suteiktomis/teikiamomis paslaugomis, pvz., skelbimo įkėlimo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.
7.2. 7.1 punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (svetainėje užsakytos paslaugos) ir vėliau 5 (penkis) metus nuo šio laikotarpio pabaigos.
7.3. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ar gaudami sąskaitas-faktūras už suteiktas (užsakytas) paslaugas vienoje iš mūsų Svetainių, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie vienos iš mūsų Svetainių: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų užsakymo istoriją, skelbimų archyvai, užklausų istorijos, nustatymai dėl pranešimų gavimo, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
7.4. 7.3 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugos užsakymo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

8. Informacijos apsaugos priemonės

8.1. Tiekėjas Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
8.2. Tiekėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Vartotojų prisijungimo duomenis. Mokėjimo duomenys, mokėjimo kortelių numeriai, kuriais naudojamasi mokamoms paslaugoms apmokėti yra specialiai koduojami.
8.3. Kadangi Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas negali garantuoti Vartotojo perduodamos informacijos visiško saugumo.

9. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

9.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir, ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus el. paštu info@skelbimaipanevezyje.lt iš elektroniniu pašto adreso, kurį nurodėte registracijos Svetainėje metu arba kreiptis tiesiogiai adresu Eišiškių Sodų 3-ioji 22, LT02194 Vilnius. Telefonu tokios informacijos neteikiame.
9.2. Jūs taip pat turite teisę:
9.2.1. pateikę mums prašymą raštu ar elektroniniu paštu reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
9.2.2. sužinoti kokius duomenis apie jus mes tvarkome.
9.2.3. būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintumėme apie jus tvarkomus duomenis.
9.2.4. reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltumėme kitam asmens duomenų valdytojui.
9.2.5. nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys.
9.2.6. iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
9.3. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu.
9.4. Naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakytą paslaugą vienoje iš mūsų internetinių Svetainių. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveriuose, vidinėse/išorinėse sistemose, debesyse tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.
9.5. Atsakymus į Vartotojo paklausimus apie Asmeninius duomenis Tiekėjas pateiks ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Vartotojui priimtina forma. Atsakymas Vartotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per šešis mėnesius.
9.6. Tiekėjas nepateiks Asmens duomenų jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą Vartotoją, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Vartotojui.
9.7. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

10. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

10.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymu, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes pasiliekame sau teisę siųti su Jūsų užsakytomis paslaugomis susijusią informaciją el. paštu ir (arba) teirautis dėl esamų užsakytos paslaugos kokybės.
10.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, valstybė iš kurios Vartotojas naršo Svetainėje, miestas, Vartotojo kompiuterio IP adresas.
10.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
10.4. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Tiekėją el. laišku info@skelbimaipanevezyje.lt, paskambinus Tiekėjui kontaktuose nurodytu telefonu. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutrauks Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

11. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

11.1. Tiekėjo darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo susitarimo, kuris įmonėje pasirašomas su kiekvienu dirbančiu darbuotoju, priklausomai nuo to, kokius duomenis darbuotojas tvarko.
11.2. Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
11.2.1. jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
11.2.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarka;
11.2.3. duomenų tvarkytojams, kurie Tiekėjui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Tiekėjo vardu ir Tiekėjo ar Jūsų naudai. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

12. Slapukų naudojimas

 

12.1. Mes naudojamės slapukais siekdami užtikrinti patogų ir efektyvų naršymą mūsų interneto Svetainėse.
12.2. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus. Vartotojas gali peržiūrėti įrašytus slapukus savo naršyklėje. Taip pat Vartotojas gali atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus naršyklėje. Tokiu atveju, kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų skelbimų ir išsaugotų paieškų skiltys.
12.3. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Svetaine, prisijungimo duomenys, kalbos nustatymai. Slapukai suteikia galimybę Svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to teikti informaciją Svetainės administratoriams statistikos ar marketingo tikslais.
12.4. Slapukus Vartotojui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminę informaciją rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skydelius, kurie turėtų būti įdomūs Vartotojui ir atitikti Vartotojo interesus.
12.5. Slapukais gaunamą informaciją Tiekėjas naudoja tokiais tikslais:
12.5.1. Identifikuoti grįžtančius, registruotus Vartotojus siekiant patogiau suteikti tokiems Vartotojams jų užsakytą turinį ar paslaugas.
12.5.2. Vartotojo vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti Vartotojui aktualų turinį.
12.5.3. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
12.6. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
12.6.1. Techniniai slapukai yra būtini tam, kad Vartotojas galėtų naršyti Svetainėje, naudotis įvairiomis funkcijomis. Be šių slapukų Vartotojas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;
12.6.2. Funkciniai slapukai leidžia Svetainei įsiminti Vartotojo įvestą informaciją (pvz. prisijungimo duomenis) ir taip palengvinti Vartotojo naudojimasi Svetaine ir suteikti geresnę vartotojų patirtį.
12.6.3. Analitiniai slapukai naudojami Vartotojų elgsenos Svetainėje statistinei analizei parengti. Tiekėjas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams.
12.6.4. Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti Vartotojui paslaugas, kurios galėtų dominti Vartotoją ar pasiūlyti panašų turinį, kurį Vartotojas jau žiūrėjo.
12.6.5. Trečiųjų šalių slapukai leidžia Vartotojui matyti reklaminius skydelius su aktualiais pasiūlymais. Tiekėjas neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama.
12.6.6. Socialinių tinklų slapukai yra būtini norint panaudoti Svetainės informaciją socialinio profilio paskyroje (pvz. norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu arba išreikšti patikimą).
12.7. Vartotojui sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda pirmą kartą užėjęs į Svetainę, susipažinęs su informaciniu pranešimu apie slapukų naudojimą ir paspaudęs „Sutinku“ mygtuką. Taip pat sutikimas dėl slapukų duodamas kai Vartotojas atlieka registraciją Svetainėje. Jei Vartotojo naršyklė priima slapukus ir Vartotojas jų neištrina ir/ar nepakeičia, tai taip pat reiškia sutikimą dėl slapukų naudojimo.
12.8. Vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 3 (tris) metus.
12.9. Vartotojas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus.
12.10. Nepažeisdamas teisės aktų Tiekėjas gali apjungti informaciją gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz. statistine informacija apie užsakomas paslaugas).
12.11. Tretieji asmenys reklamos tikslais gali rinkti Vartotojo informaciją. Detaliau apie trečiųjų asmenų renkamus slapukus Vartotojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Tiekėjas neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams.
12.12. Mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai:

 

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas
_ga Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio 30 dienų
_gid Informacinis pranešimas apie slapukų naudojimą 3 metai
PHPSESSID Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų Iki naršyklės uždarymo

12.13. Mūsų naudojami statistinių įrankių slapukai:

 

Slapukų teikėjo pavadinimas Slapuko teikėjo veikla/ tikslai Detalesnė informacija ir slapukų valdymas
google.com Google analytics portalo statistika https://www.google.com/analytics/terms/lt.html
Facebook.com Rinkodara, statistika https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

13.1. Tiekėjas yra visų teisių į skelbimaipanevezyje.lt turinį bei skelbimaipanevezyje.lt duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami skelbimaipanevezyje.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis;

13.2. bet koks trečiųjų asmenų atliekamas skelbimaipanevezyje.lt turinio, dizaino ir (ar) skelbimaipanevezyje.lt duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu;

13.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimo fotografiją reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimas ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų skelbimaipanevezyje.lt duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojama neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimą ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą. Vartotojas atsisako bet kokių autorinių teisių į jo publikuotą skelbimą.

  1. Baigiamosios nuostatos


14.1. Visi ginčai dėl taisyklių, jų aiškinimo bei kilę iš naudojimosi skelbimaipanevezyje.lt svetaine pirmiausiai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčų išspręsti taikiai, jie nagrinėtini teisės aktų nustatyta tvarka.